GUARD PLUS ČIР

ZAŠTITNIK О ŠTETNOG DEJSTVA ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA

Eiektromagnetna polja (ЕМР) koja potiču iz različith izvora mobiini telefoni, kompjuteri, ruteri za WIFI, elektronika u koiima,… su postala nevidljivi »zagadivac« čovekove zivotne i radne sredine. Danas milioni ljudi širom sveta koriste mobilne telefone kaa sredstvo komunikacije, a bazne stanice telekomunikacioni stubovi se svakodnevno izgrađuju.

Da danas je objavljen veliki broj eksperimentalnih i epidemioloških istraživanja zdravstvenih efekata ЕМР-а na ljudskoj populaciji a studije obavljene na osobama koje su bile iziozene EMP-u na radnom mestu iIi van njega su dokazale da izlaganje EMP-u predstavlja zdravstveni rizik. Najveća pažnja posvećena је istraživanju rizika od nastanka raka pri izloženosti EMP-u, a najviše istraživani su maligni tumori mozga, leukoze i karcinomi drugih organa.

Dokazano je i da izloženost EMP-u može dovesti do zagrevanja tkiva, tzv. termički efekat, to se posebno odnosi na tkiva sa limifiranom cirkulacijom (testisi, oči), gde je značajno umanjena mogucnost lokalne termoregulacije.

Guard plus čip poseduje jedinstvenu sposobnost emisije mikrotalasnih frekvencija koje povoijno deluju na ćelijsku membranu živih organizama. Njegova efikasnost se zasniva na blokiranju odgovora CNS-a, PNS-a i autonomnog nervnog sistema i sprečavanju promena u koncentraciji neurotransmit- era, a koje se desavaju usled EMS.

HOLISTIC CENTAR-3
dr.dunjic baner

Netermički efekti su najčešce predstavljeni promenama u centralnom i perifernom nervnom sistemu (CNS,PNS), smanjenjem reproduktivne moći kao i ostećenjem imunološkog sistema organizma. Izloženost EMP-u takodje može dovesti do pojave znakova i simptoma elektromagnetnog stresa (ЕМS), koji se klinički manifestuje gubitkom snage veiikih i malih mišića, što se može dijagnostikovati i meriti različitim testovima mišićnog tonusa,

posebno Bi-Digital 0-Ring Testom
(patentiranim od strane profesora dr Y.Omura, New York, USA)

Rezultati i iskustvo u vezi elektromagnetnog stresa i njegovog uticaja na zdravlje izlozeni su na stručnim skupovima:

  • lnternational5ymposium of Acupuncture and Electrotherapeutics održanom na Columbia Univerzitetu (New York, SAD, 2003.)
  • бth lnteranational5ymposium on Bi-Digital Q-Ring Test odrzanom na Waseda Univerzitetu (Tokyo, Japan, 2004.).

Potvrda da Guard tehologija štіti od mikrotalasnog zračenja mobilnih telefana dobijena je studijom na Wistar miševima koju su uradili istraživaci Medicinskog fakulteta i Fakulteta za zaštitu na radu Univerziteta u Nišu (avgust, 2007.).

+381 (60) 3650 090

+381 (11) 3180 390

Jurija Gagarina 153a/2 11070 Novi Beograd

(TC PIRAMIDA)

phone
address-icon_orangea

kontakt za kupovinu